Pieteikties konsultācijai

Pakalpojums:

+371 29710098

Ziņa nosūtīta

Preču atgriešana

Atteikuma tiesības (piemēro fiziskai personai).

Pircējam – fiziskai personai ir tiesības vienpusēji izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no interneta veikalā energrid.lv noslēgtā preču pirkuma līguma. Atteikuma tiesības var tikt izmantotas normatīvajos aktos, šajos Lietošanas noteikumos un citos attiecināmos energrid.lv izdotajos nosacījumos noteiktā kārtībā. Atteikuma tiesības var izmantot tikai Pircējs, kurš atbilstoši normatīviem aktiem atzīstams par patērētāju, tas ir fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties vai ir iegādājusies preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tā saimniecisko vai profesionālo darbību.

Pircējam (patērētājam) ir tiesības atteikties no pasūtītās preces 14 dienu laikā, par to paziņojot energrid.lv Klientu Servisam (skat. sadaļā Kontakti). Pircējs var iesniegt brīvas formas paziņojumu, kurā norādīts Pircēja vārds, uzvārds, kontakttālrunis, pasūtījuma datums un prece/pakalpojums attiecībā uz kuru Pircējs ir izmantojis atteikuma tiesību.

Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas laikā līdz preces atgriešanai Pārdevējam.

Piegādes maksa, ja tāda bija samaksāta, Pircējam netiek atmaksāta.

Pircējs ir atbildīgs par tiešajām izmaksām, kas saistītas ar šādu preču atgriešanu.

Kārtība kādā preces tiek atgrieztas un kā tiek atmaksāta nauda aprakstīta sadaļā- Preču atgriešana un apmaiņa.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  1. pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja Pircējs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts. Šis noteikums neattiecas uz līgumiem, ja līguma priekšmets ietver gan preci, gan pakalpojumu;
  2. preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras Pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
  3. prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
  4. pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
  5. patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;
  6. citos 20.05.2014. g. Ministru kabineta noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” paredzētajos gadījumos.

Preču atgriešana un maiņa (piemēro fiziskai personai).

Preču atgriešana, ja Pircējs izmantojis Atteikuma tiesības:

Preces no kurām Pircējs ir atteicies un kuras ir tikušas piegādātas, ir jāatgriež 14 dienu laikā no to saņemšanas dienas. Precēm ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, neatvērtām. Precēm nedrīkst būt norautas vai sabojātas etiķetes, aizsargplēves utaml. Preces jāatgriež pilnā to komplektācijā un kopā ar tām pievienotajām lietošanas instrukcijām utaml. Ja Pircējs nevar nodrošināt šīs prasības, energrid.lv patur tiesības Pircējam neizmaksāt naudu par atgrieztajām precēm. Līgumam neatbilstošu preču atgriešana, garantijas apkalpošana:

Pieteikums par līgumam neatbilstošas preces atgriešanu piesakāms Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktā kārtībā. 

Pircējs- juridiska persona piesaka kārtībā, kāda noteikta pušu noslēgtā līgumā, bet ja tāda nav, tad neatbilstošas preces tiek pieteiktas Noteikumos minētā kārtībā, tik tāl, cik Noteikumos minētais neattiecas tikai uz patērētāju tiesībām.

Ja Pircējs pēc pasūtījuma saņemšanas ir konstatējis, ka prece ir bojāta un/vai sliktas kvalitātes, Pircējs vēršas Klientu Servisā, rakstot pieteikumu uz e-pastu [email protected], apraksta preces bojājumu un pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci.

Preces, kurām ir derīguma/garantijas termiņš un ir konstatēts preces defekts, Pircējs var atgriezt derīguma/garantijas termiņa laikā.

Preces Pircējs uz sava rēķina atgriež, nosūtot pa pastu uz SIA EnerGrid adresi Uriekstes iela 2a, Rīga, LV-1005, Latvija, vai nodod Pārdevēja noliktavā adresē Patversmes iela 18 Rīga, LV-1005, pirms tam vienojoties ar Pārdevēju par atgriešanas laiku. Vienojoties ar Pārdevēju, preces var tikt nodotas Pārdevēja pārstāvim (kurjeram).

Pircēja sūdzības tiek izskatītas 15 (piecpadsmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ minētajā termiņā nav iespējams atbildēt uz Pircēja sūdzību, Pārdevējs nekavējoties rakstiski informē par to Pircēju, norādot pagarinājuma nepieciešamību un saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta. Garantijas apkalpošanas ilgums ir no 7 līdz 30 (septiņām līdz trīsdesmit) kalendārajām dienām. Pārdevējs visos gadījumos garantijas apkalpošanas procesu centīsies īstenot pēc iespējas īsākā laika periodā.

Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Netiek pieņemtas lietotas preces, preces, kuras higiēnas apsvērumu dēļ nevar pieņemt atpakaļ, jo to iepakojums ir atvērts, preces kuras nav pilnīgā komplektācijā, kā arī preces kuru bojājumi ir radušies Pircējam neatbilstoši glabājot preci. Preces jāatgriež atbilstoši iepakotas oriģinālajā iepakojumā un pilnā komplektācijā. Ja prece neatbilst minētajam, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.

Pircējs var vienoties ar Pārdevēju par preču apmaiņu.

Preču, kuras Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības vai sakarā ar preču neatbilstību līgumam, noteiktā kārtībā ir atgriezis atpakaļ Pārdevējam, cenu Pārdevējs atmaksā Pircējam, trīsdesmit dienu laikā pēc preces pieņemšanas. Naudas atmaksa tiek veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja darījumā.

Preču atgriešanas izdevumus, izņemot ja tiek atgrieztas līguma noteikumiem neatbilstošas preces, sedz Pircējs.

Ja netiek piegādāta kāda no pasūtītajām precēm, tās vērtība tiek atlīdzināta ar pārskaitījumu uz Pircēja klienta profilā norādīto kontu 3-5 darba dienu laikā. Informācija par naudas atgriešanu tiks nosūtīta uz Pircēja klienta profilā norādīto e-pasta adresi.