Pieteikties konsultācijai

Pakalpojums:

+371 29710098

Ziņa nosūtīta

Privātuma politika

 1. Vispārīgie noteikumi

  1. SIA EnerGrid (turpmāk – Energrid) darbības mērķis ir aizsargāt cilvēka pamattiesības un pamatbrīvības datu aizsardzības jomā. Līdz ar to Energrid ciena Jūsu privātumu un apņemas to sargāt atbilstoši šai privātuma politikai (turpmāk – Privātuma politika). Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par to kādam nolūkam Energrid iegūst personas datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt Jūs par Jūsu tiesībām un pienākumiem.

  2.  Apstrādājot personas datus, Energrid ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.

  3. Energrid Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā SIA EnerGrid  un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita fiziskā persona ir sniegusi personas datus: energrid.lv interneta vietnē, Energrid Facebook vai citu sociālo tīklu platformās, papīra formātā vai telefoniski.

  4. Energrid sīkdatņu politika ir pieejama energrid.lv tīmekļa vietnes sadaļā “Privātuma politika”.

 1. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

  1. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: SIA EnerGrid Reģ. Nr.40203250455; Uriekstes iela 2A – 22, Rīga, LV-1005, mob. tālr.: (+371) 29 710 098, elektroniskā pasta adrese: [email protected]; tīmekļa vietnes adrese: www.energrid.lv.

  2. Saziņai ar Energrid datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz: [email protected]. Vēršam uzmanību, ka caur [email protected] datu aizsardzības speciālists nesniedz vispārīga rakstura konsultācijas citām personām par personas datu apstrādes atbilstību Regulai un Fizisko personu datu apstrādes likumam, bet veic Regulas 39.pantā minētos uzdevumus, kā arī sniedz vispārīgo informāciju par Energrid veikto personas datu apstrādi.

 1. Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati un datu veidi

  1. Energrid apstrādā šādus personas datus šādiem nolūkiem:

 1. Apstrādes juridiskais pamats

  1. Energrid veiktās personas datu apstrādes juridiskais pamats.

   1. Personas datu apstrādes nolūks – lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi:

  1. Personas datu apstrādes nolūks – iespējama telefonsarunu ieraksta veikšana kvalitātes kontroles nodrošināšanai:

  1. Personas datu apstrādes nolūks – lai izpildītu uz Energrid attiecināmu juridisku pienākumu:

   1. Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai Energrid varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, kuri tai deleģēti normatīvajos aktos (Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts; Regula, Fizisko personu datu apstrādes likums u.c.).

  2. Personas datu apstrādes nolūks – klientu apkalpošanas kvalitātes kontroles un Energrid darbības tiesiskuma nodrošināšanai:

   1. Energrid ir jābūt tiesiskai, efektīvai, atklātai un sabiedrībai pieejamai. Līdz ar to Energrid nodrošina pilnvērtīgu klātienes un neklātienes pakalpojumu pieejamību.
   2. Tāpat Energrid mērķis ir informēt Jūs un sabiedrību kopumā par tiesisku un normatīvajiem aktiem atbilstošu personas datu apstrādi.

   3. Lai pieņemšanas laikā sniegtā informācija būtu Jums un sabiedrībai sniegta precīzi, saprotamā valodā, kā arī, lai mums neveidotos konflikta situācijas par Jums vai sabiedrībai sniegto informāciju, Energrid katru pieņemšanu protokolē.

 1. Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšana

  1. Jūsu personas datu aizsardzībai Energrid izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.

  2. Jūsu personas datu saņēmēji ir Energrid un tās pilnvarotās personas, Jūs pats/i, apstrādātāji, tiesībsargājošās vai uzraugošās iestādes, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

  3. Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai:

   1. Visa informācija, kas iegūta personāla atlases konkursa laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā vienu gadu par vadītāja amata pretendentiem un ne ilgāk kā divus gadus par darbinieka amata pretendentiem, lai nodrošinātu Energrid tiesiskās intereses. Gadījumā, ja Energrid saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.

  4. Visa informācija, lai izpildītu uz Energrid attiecināmu juridisku pienākumu, tiek glabāta tik ilgi, cik nepieciešamas personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

  5. Protokoli un tiem pievienotie audioieraksti, ja tādi tika veikti, tiek glabāti 3 gadus, ievērojot dokumentu un arhīvu pārvaldes noteikumus.

  6. Personas datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti sekojoši kritēriji:

   1. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Jūs vai Energrid var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, vest prasību tiesā vai noilguma ievērošana u.tml.);

   2. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt.

   3. Pēc tam, kad šajā punktā minētie kritēriji nav piemērojami, Jūsu personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

  7. Jums ir šādas tiesības:

   1. saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Energrid (leģitīmajām interesēm). Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Energrid pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs;

   2. iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā.

   3. Dokumentus Energrid pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus) vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv, kā arī tos var sūtīt uz biroja adresi: Uriekstes iela 2A – 22, Rīga, LV-1005 ar Latvijas Pasts starpniecību;

   1. saņemt savus personas datus, ko Jūs esat sniedzis/usi un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem.

 1. Atbildi Jums Energrid nosūtīs pa pastu uz Jūsu deklarēto dzīvesvietas adresi, uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi ar drošu elektronisko parakstu, ja atbildi Jūs vēlaties saņemt elektroniski vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv.

 2. Energrid nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja gadījumā Jums ir pamatotas bažas par to, ka Energrid veic Jūsu personas datu apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, Jums ir tiesības iesniegt par to pieteikumu tiesā.

 1. Noslēguma jautājums

  1. Energrid ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju energrid.lv tīmekļa vietnes sadaļā ”Privātuma politika”.

Uzzini pirmais

Saules enerģijas noteikumi mainās strauji

Atstāj savu e-pastu un mēs Tevi informēsim par izmaiņām un citu aktuālo vienkāršā valodā.