Book a consultation

Service:

+371 29710098

Ziņa nosūtīta

Terms of use

Vispārējie noteikumi

Interneta veikals veikals.energrid.lv (turpmāk saukts arī kā Pārdevējs) ir mazumtirdzniecības interneta veikals, kurš apkalpo gan klientus juridiskas personas, gan klientus fiziskas personas. Fiziskām personām jābūt rīcībspējīgām, t. i., tām ir jābūt pilngadīgām un viņu rīcībspēja nav likumā noteiktā kārtībā ierobežota, turpmāk saukts Pircējs. Pircējs fiziska persona ir patērētājs un uz viņu attiecināmas visas normatīvos aktos patērētājam noteiktās tiesības un pienākumi.

Pircēju- juridisko personu vārdā rīkojas to izpildinstitūcijas vai pilnvarotie pārstāvji, piereģistrējoties mājas lapā Noteikumos noteiktā kārtībā. Uz Pircēju – juridisku personu neattiecas tie Noteikumos izklāstītie nosacījumi, kas attiecināmi tikai uz Pircēju fizisku personu kā patērētāju, tādā nozīmē un apjomā, kā to regulē patērētāju tiesības reglamentējoši normatīvie akti.

Starp Pircēju- juridisku personu un Pārdevēju pārsvarā gadījumu ir noslēgti līgumi, kuri nosaka pušu pienākumus un tiesības. Līgumos neietvertie noteikumi, kas atrunāti Noteikumos ir piemērojami arī Pircējam juridiskai personai, izņemot to daļu, kas attiecināma tikai uz Pircēju- patērētāju.

Ja Pircējs- juridiska persona nav noslēdzis atsevišķu līgumu ar Pārdevēju, šie Noteikumi attiecināmi uz Pircēju juridisku personu, izņemot tos nosacījumus, kas attiecas tikai uz Pircēju- patērētāju.

Šie lietošanas noteikumi (tekstā saukti Noteikumi) paredz interneta veikala veikals.energrid.lv izmantošanas vispārējos nosacījumus. Noteikumi ir piemērojami, ja Pircējs izvēlas, pasūta un iegādājas veikals.energrid.lv veikalā piedāvātās preces un/vai pakalpojumus.

Pircēja- fiziskas personas gadījumā šie Lietošanas noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz Pircēja pasūtījumu, noslēdz, ja Pircējs Pārdevēja tiešsaistes tirdzniecības vietā veikals.energrid.lv (interneta veikalā) ir veicis preču/pakalpojumu pasūtījumu. Noteikumos ietvertie pienākumi ir Pusēm obligāti. Veicot pasūtījumu interneta veikalā Pircējs ir apstiprinājis, ka tam ir tiesības noslēgt līgumu un veikt pirkumu

Interneta veikala veikals.energrid.lv preču un pakalpojumu tirdzniecību organizē un veic SIA EnerGrid, vienotais reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā  LV40203250455, juridiskā adrese: Uriekstes iela 2a, Rīga, LV-1005, Latvija.

Pasūtījuma veikšana

Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt šiem Lietošanas noteikumiem. Pircējam nav atļauts pasūtīt preces un/vai pakalpojumus no interneta veikala veikals.energrid.lv, ja Pircējs nav izlasījis un piekritis Lietošanas noteikumiem. Ja Pircējs veic pasūtījumu, uzskatāms ka Pircējs ir piekritis Lietošanas noteikumiem to aktuālajā redakcijā. 

Veicot pasūtījumu bez reģistrācijas, Pircējam katrā pasūtījumā jānorāda vārds, uzvārds, kontaktinformācija un piegādes adrese.

Pircējs, pabeidzot pasūtījuma noformēšanu, ir apstiprinājis pasūtīto preču/pakalpojumu sortimentu, daudzumu, cenu un piegādes noteikumus.

Pircējam, neatkarīgi no saziņas informācijas iestatījumos atzīmētā, uz norādīto saziņas līdzekli tiek nosūtīti paziņojumi par veiktiem pasūtījumiem (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums, ziņas par piegādi u.tml.). Šie paziņojumi ir nepieciešami līguma izpildei, t.i. pasūtījumu izpildei un Pircēja informēšanai par pasūtījuma statusu.

Pircējs ir atbildīgs par patiesas un pareizas informācijas sniegšanu, par tā izveidoto pieslēgšanās datu sarežģītību un saglabāšanu. Reģistrēts Pircējs droši glabā sava klienta profila pieejas datus un neatklāj klienta profila pieejas datus citām personām. Pircējs pilnā mērā atbild par visām darbībām, kas tiek veiktas viņa klienta profilā, tai skaitā iesniegtajiem preču pasūtījumiem, lietotāja komentāriem u.c. Ja Pircēja klienta profilu būs izmantojusi cita persona, Pārdevējs uzskatīs, ka darbības ir veicis Pircējs. Ja Pircējs ir aizmirsis pieejas datus savam klienta kontam, Pircējs griežoties Klientu servisā tos var atjaunot.

Pircēja- juridiskas personas pasūtījumus izdara tā pārstāvji. Pārdevējam nav pienākums pārbaudīt vai pasūtījumu juridiskas personas vārdā ir veicis tā pārstāvis.

Cena, maksājumi

Preču cenas interneta veikalā veikals.energrid.lv ir norādītas EUR valūtā. Cenas ir norādītas, iekļaujot piemērojamo pievienotās vērtības vai citu nodokli. 

Pārdevējs tiesīgs mainīt cenas. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā interneta veikalā pasūtījuma izveidošanas laikā. Atkarībā no Pircēja izmantotās kredītiestādes, Pircēja veiktajam maksājumam, kredītiestāde var piemērot savu bankas komisiju.

Pircēja – juridiskas personas cenas vai to veidošanās mehānisms ir individualizēts un atkarīgs no Pušu noslēgtā līguma. Cenas un/vai cenas veidošanās mehānisms ir noteikts noslēgtajā līgumā un atbilstoši atainojas interneta veikalā veikals.energrid.lv konkrēta Pircēja profilā.

Ja Pircējs -fiziska persona ir noslēdzis ar Pārdevēju līgumu, un no šā līguma izriet atšķirīgas cenas no interneta veikalā norādītās Klienta cenas vai pielīgts konkrēts cenu un atlaižu veidošanās mehānisms, šāda Pircēja cenas atainojas konkrēta Pircēja profilā.

Parasti cenu veidošanās mehānisms atbilst tālāk norādītajam, tomēr Pārdevējs patur tiesības izveidot arī citādu cenu atainojumu.

Parastā preces/pakalpojuma cena ir Standarta cena. Standarta cenai tiek piemērota atlaide un šāda cena atainojas kā Klienta cena. Nereģistrēta Pircēja (viesis) cena interneta veikalā atainota kā Klienta cena. Reģistrēta Pircēja cena interneta veikalā  būs redzama konkrēta Pircēja profilā pēc tam, kad starp Pusēm noslēgts līgums un Pircējs reģistrējies interneta veikala Pircēja profilā. Šādam Pircējam, Pircēja profilā var tikt atainota arī Standarta cena un ja Standarta cenai tiek piemērota pielīgtā atlaide, tā konkrēta Pircēja profilā interneta veikalā tiks atainota kā Jūsu cena.

Svarīgi: akcijās cenas ir spēkā tikai interneta veikalā veiktajiem pasūtījumiem. Veicot pasūtījumu telefoniski vai e-pasta veidā, akcijas cenas var netikt piemērotas.

Pārdevējs pēc saviem ieskatiem, var piemērot atlaides, akcijas cenas, piešķirt kuponus un atlaižu kodus u.c., izvietojot tos aktuālajā internetveikala veikals.energrid.lv piedāvājumā vai piešķirt konkrētam Pircējam, izvietojot interneta veikala Pircēja profilā. Atlaides un to lielums var tikt noteiktas Pušu līgumos. Dažāda veida atlaides nesummējas, bet Pārdevējs patur tiesības noteikt arī citu kārtību.

Pārdevējam ir tiesības, vienpusēji pēc saviem ieskatiem, noteikt piegādes maksu un minimālo pirkumu groza summu, t. i., minimālo summu, par kuru Pircējam jāizvēlas un jānopērk preces interneta veikalā lai pasūtījums tiktu izpildīts. Ja Pircējam ir piemērojama piegādes maksa, tā būs jāmaksā papildus preču/pakalpojuma pirkuma cenai.

Piegādes maksa tiek piemērota, gadījumos, ja Pircēja vainas dēļ tiek veikta preču apmaiņa, papildus piegāde vai citas jau izdarīta pasūtījuma korekcijas, kas izsauc preču piegādi (pirmreizēju vai atkārtotu), kuru summa ir mazāka par bezmaksas piegādes noteiktajiem kritērijiem.

Visos gadījumos, kad Pārdevējam ir jāatmaksā Pircējam kādas naudas summas (piemēram par nepiegādātām/atgrieztām precēm/pakalpojumiem), naudas atmaksa tiek veikta izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pircējs ir izmantojis darījumā.

Norēķinu kārtība

Pirkuma apmaksa ir iespējama vienā no šādiem norēķināšanās veidiem, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu:

Pircējam par pasūtītajām Precēm un/vai Pakalpojumiem ir jāsamaksā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā kopš Pasūtījuma apstiprinājuma un Rēķina-pavadzīmes vai Rēķina saņemšanas. Ja Pircējs 3 (trīs) darba dienu laikā neapmaksā Rēķinu-pavadzīmi vai Rēķinu, automātiski tiek nosūtīts atgādinājums uz Lietotāja kontā norādīto e-pastu.

Veicot apmaksu ar pārskaitījumu, obligāti ir jānorāda Pasūtījuma numurs, kurš ir uzrādīts Rēķinā-pavadzīmē vai Rēķinā.

Līgumā noteiktie maksājumi ir uzskatāmi par veiktiem ar brīdi, kad Pārdevējs ir saņēmis Rēķinā-pavadzīmē//Rēķinā/Ikmēneša rēķinā norādīto summu savā norēķinu kontā kredītiestādē.

Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji, nepaziņojot par to Pircējam, anulēt Pasūtījumu un atcelt Preces un/vai Pakalpojuma rezervēšanu, ja Pircēja samaksa par Precēm un/vai Pakalpojumiem nav saņemta 5 (piecu) darba dienu laikā pēc atgādinājuma nosūtīšanas.

Piegāde

Veicot Preču/pakalpojumu pasūtījumu Pircējam ir iespēja izvēlēties piegādes dienu, kāda ir norādīta interneta veikalā veikals.energrid.lv.Preču piegādi Pārdevējs veic no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9:00 līdz 18:00. Pārdevējs nodrošina preču piegādi tikai noteiktā reģionā, kā tas norādīts Piegādes sadaļā. Pārdevējs tiesīgs mainīt piegādes reģionu. Pārdevējs nodrošina preču piegādi līdz Pircēja pasūtījumā norādītās adreses galvenajai ieejai.

Ja Pircējs ir juridiska persona, Pārdevējs piegādā preces/pakalpojumus uz Pircēja norādītu adresi un Pircējs nodrošina, ka tā pārstāvis pieņem preces/pakalpojumus. Pārdevējam nav jāpārbauda personu identitāte, kuras atrodas piegādes vietā un pieņem preces/pakalpojumus.

Pārdevējs dara visu iespējamo, lai pasūtījumu piegādātu nolīgtajā laikā, bet ne vienmēr tas ir iespējams. Pārdevējs neuzņemas atbildību par piegādes laika neievērošanu, ja atkāpe notikusi Pircēja dēļ vai citu nenovēršamu (satiksme, ceļu remonts utml.) apstākļu iespaidā.

Pārdevējs dara visu iespējamo, lai pasūtījumu pilnībā izpildītu. Ja komplektējot pasūtījumu Pārdevējs konstatē, ka pasūtītā prece ir izpirkta, Pārdevējs tiesīgs, izmantojot Pircēja norādīto saziņas rīku, kontaktēties ar Pircēju par pasūtītās, bet neesošās preces aizstāšanu.

Ja Pircēju paredzētajā piegādes laikā/dienā nevar sazvanīt un Pārdevēja kurjeram nav iespējas nodot preces/pakalpojumus Pircējam, kurjers turpina ieplānoto reisu un preces atgriežas Pārdevēja noliktavā.

Ja preces ir atgrieztas Pārdevēja noliktavā Pircēja vainas dēļ, Pircējam nākamajā darba dienā tiek piegādātas tās pašas preces.

Ja iepriekš minēto iemeslu dēļ prece nevar tikt nodota pircējam, Pārdevējam ir tiesības no Pircējam atmaksājamās summas ieturēt preču piegādes izdevumus.

Pieņemot no Pārdevēja kurjera preces, Pircējs pārbauda sūtījuma stāvokli, piegādāto preču atbilstību pasūtījumam un piegādes pavaddokumentam. Ja Pircējs nav izteicis aizrādījumus par iepriekš minēto, sūtījums ir uzskatāms par piegādātu atbilstoši veiktajam pasūtījumam un pienācīgā kvalitātē.

Tajos gadījumos, kad preču pieņemšanas laikā Pircējs ir pamanījis, ka sūtījumā nav atbilstošā preču daudzuma vai piegādātās preces neatbilst tā pasūtītajām precēm un tas nav norādīts preču pavaddokumentā, Pircējam preču pieņemšanas laikā par to jāinformē Pārdevēja kurjers. Ja prece ir nekvalitatīva, Pircējs šādu preci nepieņem un atgriež Pārdevēja kurjeram. Par atgrieztām precēm samaksātā nauda tiks noteiktā kārtībā atmaksāta Pircējam.

Ja Pasūtījumā Pircējs izvēlējies piegādi, Pārdevējs nodrošina iegādāto preču piegādi Pircējam 3 darba dienu laikā pēc Pasūtījuma apmaksas.

Ja Pasūtījumā Pircējs izvēlējies preces saņemt SaulesParki.lv noliktavā, Pārdevējs nodrošina iegādāto preču saņemšanu 3 darba dienu laikā pēc Pasūtījuma apmaksas.

Kvalitāte, garantija, termiņš

Pārdevējs izvēlēsies pasūtījuma izpildei augstākās kvalitātes produktus un preces no Pārdevēja noliktavā pieejamā. Preces tiks atbilstoši iepakotas un drošā veidā transportētas. 

Preces ražotāji var piešķirt noteiktām precēm kvalitātes garantiju, kas ir spēkā preču ražotāja noteiktā laika posmā. Ja precei ir piešķirta ražotāja garantija, tās termiņi, kā arī citi nosacījumi norādīti preču aprakstos un ar precēm izsniegtajā garantijas apliecinājuma dokumentā. Ja atsevišķa garantijas dokuments nav pievienots, par garantijas apliecinājumu kalpo preču piegādes dokuments. Tomēr, preču piegādes dokuments ir jāsaglabā arī ja ir bijis atsevišķs preces garantijas dokuments.

Precēm ir spēkā atbilstošajos normatīvajos aktos noteiktās kvalitātes garantijas.

Pārdevējs norāda, ka preces attēls, kas redzams interneta veikalā veikals.energrid.lv nav tieši tā pati prece, kuru piegādā Pircējam, bet kopējs preci raksturojošs attēls un tamdēļ prece no attēlā redzamā var atšķirties izmēra, formas un krāsas ziņā. Preces īpašības norādītas pie katras preces apraksta un Pārdevējs atspoguļo preču ražotāja norādītās preču īpašības. Par preču īpašību informāciju ir atbildīgs preču ražotājs. Pārdevējs nedod nekādu garantiju, ka prece visos gadījumos atbildīs Pircēja vēlmēm. Ja Pircējs nav apmierināts ar preces kvalitāti, Pircējs noteiktā kārtībā var atteikties no konkrētās preces.

Atteikuma tiesības (piemēro fiziskai personai).

Pircējam – fiziskai personai ir tiesības vienpusēji izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no interneta veikalā veikals.energrid.lv noslēgtā preču pirkuma līguma. Atteikuma tiesības var tikt izmantotas normatīvajos aktos, šajos Lietošanas noteikumos un citos attiecināmos veikals.energrid.lv izdotajos nosacījumos noteiktā kārtībā. Atteikuma tiesības var izmantot tikai Pircējs, kurš atbilstoši normatīviem aktiem atzīstams par patērētāju, tas ir fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties vai ir iegādājusies preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tā saimniecisko vai profesionālo darbību.

Pircējam (patērētājam) ir tiesības atteikties no pasūtītās preces 14 dienu laikā, par to paziņojot veikals.energrid.lv Klientu Servisam (skat. sadaļā Kontakti). Pircējs var iesniegt brīvas formas paziņojumu, kurā norādīts Pircēja vārds, uzvārds, kontakttālrunis, pasūtījuma datums un prece/pakalpojums attiecībā uz kuru Pircējs ir izmantojis atteikuma tiesību.

Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas laikā līdz preces atgriešanai Pārdevējam.

Piegādes maksa, ja tāda bija samaksāta, Pircējam netiek atmaksāta.

Pircējs ir atbildīgs par tiešajām izmaksām, kas saistītas ar šādu preču atgriešanu.

Kārtība kādā preces tiek atgrieztas un kā tiek atmaksāta nauda aprakstīta sadaļā- Preču atgriešana un apmaiņa.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  1. pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja Pircējs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts. Šis noteikums neattiecas uz līgumiem, ja līguma priekšmets ietver gan preci, gan pakalpojumu;
  2. preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras Pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
  3. prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
  4. pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
  5. patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;
  6. citos 20.05.2014. g. Ministru kabineta noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” paredzētajos gadījumos.

Preču atgriešana un maiņa (piemēro fiziskai personai).

Preču atgriešana, ja Pircējs izmantojis Atteikuma tiesības:

Preces no kurām Pircējs ir atteicies un kuras ir tikušas piegādātas, ir jāatgriež 14 dienu laikā no to saņemšanas dienas. Precēm ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, neatvērtām. Precēm nedrīkst būt norautas vai sabojātas etiķetes, aizsargplēves utaml. Preces jāatgriež pilnā to komplektācijā un kopā ar tām pievienotajām lietošanas instrukcijām utaml. Ja Pircējs nevar nodrošināt šīs prasības, veikals.energrid.lv patur tiesības Pircējam neizmaksāt naudu par atgrieztajām precēm.

Līgumam neatbilstošu preču atgriešana, garantijas apkalpošana:

Pieteikums par līgumam neatbilstošas preces atgriešanu piesakāms Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktā kārtībā. 

Pircējs- juridiska persona piesaka kārtībā, kāda noteikta pušu noslēgtā līgumā, bet ja tāda nav, tad neatbilstošas preces tiek pieteiktas Noteikumos minētā kārtībā, tik tāl, cik Noteikumos minētais neattiecas tikai uz patērētāju tiesībām.

Ja Pircējs pēc pasūtījuma saņemšanas ir konstatējis, ka prece ir bojāta un/vai sliktas kvalitātes, Pircējs vēršas Klientu Servisā, rakstot pieteikumu uz e-pastu [email protected], apraksta preces bojājumu un pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci.

Preces, kurām ir derīguma/garantijas termiņš un ir konstatēts preces defekts, Pircējs var atgriezt derīguma/garantijas termiņa laikā.

Preces Pircējs uz sava rēķina atgriež, nosūtot pa pastu uz SIA EnerGrid adresi Uriekstes iela 2a, Rīga, LV-1005, Latvija, vai nodod Pārdevēja noliktavā adresē Patversmes iela 18 Rīga, LV-1005, pirms tam vienojoties ar Pārdevēju par atgriešanas laiku. Vienojoties ar Pārdevēju, preces var tikt nodotas Pārdevēja pārstāvim (kurjeram).

Pircēja sūdzības tiek izskatītas 15 (piecpadsmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ minētajā termiņā nav iespējams atbildēt uz Pircēja sūdzību, Pārdevējs nekavējoties rakstiski informē par to Pircēju, norādot pagarinājuma nepieciešamību un saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta. Garantijas apkalpošanas ilgums ir no 7 līdz 30 (septiņām līdz trīsdesmit) kalendārajām dienām. Pārdevējs visos gadījumos garantijas apkalpošanas procesu centīsies īstenot pēc iespējas īsākā laika periodā.

Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Netiek pieņemtas lietotas preces, preces, kuras higiēnas apsvērumu dēļ nevar pieņemt atpakaļ, jo to iepakojums ir atvērts, preces kuras nav pilnīgā komplektācijā, kā arī preces kuru bojājumi ir radušies Pircējam neatbilstoši glabājot preci. Preces jāatgriež atbilstoši iepakotas oriģinālajā iepakojumā un pilnā komplektācijā. Ja prece neatbilst minētajam, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.

Pircējs var vienoties ar Pārdevēju par preču apmaiņu.

Preču, kuras Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības vai sakarā ar preču neatbilstību līgumam, noteiktā kārtībā ir atgriezis atpakaļ Pārdevējam, cenu Pārdevējs atmaksā Pircējam, trīsdesmit dienu laikā pēc preces pieņemšanas, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja darījumā.

Preču atgriešanas izdevumus, izņemot ja tiek atgrieztas līguma noteikumiem neatbilstošas preces, sedz Pircējs.

Ja netiek piegādāta kāda no pasūtītajām precēm, tās vērtība tiek atlīdzināta ar pārskaitījumu uz Pircēja klienta profilā norādīto kontu 3-5 darba dienu laikā. Informācija par naudas atgriešanu tiks nosūtīta uz Pircēja klienta profilā norādīto e-pasta adresi.

Citi noteikumi

Pārdevējs saglabā sev tiesības vienpusēji grozīt, labot vai papildināt Noteikumus. Pircējam, iepērkoties interneta veikalā veikals.energrid.lv, piemērojami Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī un ir publicēti mājas lapā http://veikals.energrid.lv/, tādēļ Pircējam ar Noteikumiem jāiepazīstas katrā iepirkšanās reizē. Ja Pircējs veic pasūtījumu, uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem tai brīdī esošajā redakcijā un tiem piekrīt. veikals.energrid.lv mājas lapas saturs ir nodrošināts atbilstoši tam, kāds tas ir atainots veikals.energrid.lv. Pārdevējs vai trešās personas nedod nekādas garantijas par mājas lapas saturu. Saulesparki.lv nav atbildīgs par jebkādiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies jebkādā veidā saistībā ar mājas lapas apmeklēšanu vai izmantošanu, neatkarīgi no tā vai veikals.energrid.lv ir zinājis par mājas lapas vai tās satura trūkumiem.

Pārdevēja mājas lapā sniegtās informācijas mērķis ir informēt tās apmeklētājus par Pārdevēja piedāvātajiem pakalpojumiem un precēm, to lietošanu, tomēr Pārdevējs nekādā veidā tieši vai netieši negarantē vai neapliecina un neatbild par to, ka informācija, kas sniegta mājas lapā veikals.energrid.lv vai ar šīs tīmekļa vietnes palīdzību, ir precīza, pilnīga vai atjaunināta vai par to, ja tā nav pieejama no veikals.energrid.lv neatkarīgu iemeslu dēļ. Pārdevējs neapliecina un negarantē to, ka šī mājas lapa un/ vai caur to internetā sniegtie pakalpojumi darbosies nekļūdīgi vai bez pārtraukumiem. veikals.energrid.lv mājas lapā norādītā informācija nekādā gadījumā nav uzskatāma par padomu vai aicinājumu iegādāties vai pārdot kādu preci, vai pakalpojumu, vai arī par kādu citu Pārdevēja ieteikumu. Jāņem vērā, ka Pārdevējs nepiedāvās preces vai pakalpojumus jebkurai personai, kuras gadījumā pēc Pārdevēja ieskatiem šādu pakalpojumu sniegšana ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

Katra puse atbild par otrai Pusei nodarītiem tiešiem zaudējumiem, ja tādi radušies Noteikumu pārkāpuma rezultātā.

Pārdevējs atbrīvojams no atbildības, ja Pircējs daļēji vai pilnībā nav iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī tam tāda iespēja tika sniegta.

Pārdevējs, ievērojot sistēmas iespējas un kapacitāti, tiesīgs dzēst Pircēja klienta profilu, ja interneta veikals veikals.energrid.lv netiek lietots ilgāk kā divus gadus. Ja Pircējs regulāri pārkāpj Noteikumus, Pārdevējs tiesīgs bloķēt vai dzēst Pircēja klienta profilu. Pārdevējam ir tiesības, bez brīdinājuma, vienpusēji ierobežot Pircējam interneta veikala veikals.energrid.lv pakalpojumu izmantošanu vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs interneta veikalu izmanto pārkāpdams šos Noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam vai sistēmas darba stabilitātei un/vai drošībai. Pārdevējs saglabā tiesības ierobežot pirkumus, kuros ir vairumtirdzniecības pirkšanas pazīmes vai pēc kuriem ir pastiprināts pieprasījums. Visi strīdi risināmi sākotnēji pārrunu ceļā, griežoties pie Pārdevēja, bet ja strīdīgā situācija nav tikusi atrisināta pārrunu ceļā, strīdu Pircējs- fiziska persona var risināt pēc piekritības Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, (https://www.ptac.gov.lv/) Patērētāju strīdu risināšanas komisijā un/vai Latvijas Republikas tiesā. Pircējs -juridiska persona strīdu var risināt pārrunu ceļā un/vai Latvijas Republikas tiesā.

Pārdevējs tiesīgs neapkalpot Pircēju, ja tiek konstatēta Pircēja, tā patiesā labuma guvēja, amatpersonu, īpašnieku tieša vai netieša iekļaušana kādā no sankciju sarakstiem. Pie šādiem apstākļiem tiek pārtraukta  sadarbība arī ar Pircēju, kurš ir noslēdzis jebkādu līgumu ar Pārdevēju.

Noteikumi pakļauti Latvijas Republikas normatīviem aktiem. Ja jebkurš no Noteikumos ietvertajiem nosacījumiem, pēc kompetentas iestādes ieskatiem, ir uzskatāms par neatbilstoši normatīviem aktiem, tas neietekmē pārējo nosacījumu spēkā esamību.

Klientu serviss

Tālr. +371 2971009

E-pasts: [email protected]

Darba laiks: P-Pk plkst. 9:00-18:00